IRSKO – turistické informace

Základní údaje

Pohled na Rock of Cashel chráněný UNESCEM
Keltský kříž

Irsko je republika a někdy je proto místo označení „Ireland“ použit termín „Republic of Ireland“. Irská podoba názvu Ireland je Éire a je hojně používaná obzvláště mezi nacionálně smýšlejícím obyvatelstvem. Velmi se vžil i neoficiální název Zelený ostrov, který je odvozen od rozlehlých pastvin této nádherné země.

 • Poloha: 5,5° a 10,5° západní délky a 5,5° a 55,5° severní šířky
 • Celková rozloha ostrova: 84 421 km²
 • Rozloha Irské republiky: 70 282 km²
 • Rozloha Severního Irska: 14 139 km²
 • Největší vzdálenost mezi severní a jižní částí ostrova: 486 km
 • Největší vzdálenost mezi východní a západní částí ostrova: 275 km
 • Délka pobřeží: 3 172 km
 • Hlavní město: Dublin – Baile Átha Cliath (1,1 mil. obyvatel)
 • Počet obyvatel: 3,6 mil.
 • Náboženství: katolické (94%), anglikánské (4%)
 • Měna: Euro (€)
 • Nejvyšší hora: Carrantuohil (1041 m)
 • Nejdelší řeka: Shannon (340 km)
 • Největší jezero: Lough Neagh (396 km²)
 • Nejvyšší vodopád: Powerscout 122 m

Krajina

Národní park Connemara
Okolí kláštera Clonmacnoise

Ostrov je tvořen velkou centrální vápencovou nížinou s reliéfem pahorkatin a několika pobřežními horami. Zatímco hřebeny hor na jihu jsou z červeného pískovce, který rozdělují vápencová údolí řek, jinde převažuje žula. Výjimku tvoří severovýchod, kde se rozkládá čedičová plošina. Na rovině ve středu území se vyskytují glaciální ložiska jílu a písku. Tuto oblast přetínají nízké pahorkatiny a nacházejí se zde rozlehlé slatiny a mnoho jezer. Na podobě ostrova zanechala své stopy alespoň dvě celková zalednění, což dokládají ledem ohlazené skály, horská jezera, ledovcová údolí a glaciální ložiska písku, štěrku i jílu. Názorným příkladem vlivu zalednění na krajinu je oblast národního parku Burren v hrabství Clare.

Základní geografické informace

Okolí Rock of Cashel
 • Celkem vodní plocha: 1 390 km²
 • Délka hranice: 360 km
 • Hraniční země: Velká Británie 360 km
 • Délka pobřeží: 1 448 km
 • Podíl orné půdy: 13%
 • Podíl pastvin: 68%
 • Podíl lesů: 5%
 • Ostatní půda: 14%

Podnebí

Skály Cliffs of Moher

Podnebí je v Irsku stálé a teploty jsou poměrně vyrovnané na celém uzemí, nebot' klima ostrova je ovlivňováno teplým Golfským proudem a převládajícími jihozápadními větry přicházejícími od Atlantického oceánu.

Nejchladnějšími měsíci jsou leden a únor, kdy se průměrné denní teploty pohybují v rozmezí 4 až 7°C; mezi nejteplejší měsíce se řadí červenec a srpen, kdy průměrné teploty dosahují 14 až 16°C.

Nejslunnějšími měsíci jsou květen a červen, kdy délka slunečního svitu dosahuje pěti až sedmi hodin denně. V nízko položených oblastech je průměrný roční úhrn srážek mezi 800 až 1 200 mm, zatímco v horách může přesáhnout až 2 000 mm.

Podívejte se na aktuální počasí v Dublinu.

Fauna a flóra

Pohoří Wicklow Mountains
Powerscourtské zahrady

Irsko se od kontinentální Evropy oddělilo po poslední době ledové. Následkem toho má ostrov ve srovnání s jinými oblastmi Evropy méně bohatou floru a faunu.

V oblasti národního parku Burren (hrabství Clare) dosud přežívají arktické a vysokohorské rostliny z období posledního zalednění. V irských slatinách se vyskytují nejrůznější druhy rašeliníků a také vřes a ostřice. Na jihozápadě (hrabství Cork a Kerry) se nacházejí oblasti bohaté na rostlinné druhy, kterým se nejlépe daří v mírném vlhkém podnebí.

Kdysi rozsáhlé dubové lesy byly na většině území vykáceny již koncem 17. století. V posledních desetiletích dává program pro znovu zalesnění přednost druhům jako je smrk, borovice lesní, borovice pokroucená i jiné druhy borovic, dále také modřín, smrk ztepilý i jedle douglaska. Přírodní rezervace a národní parky se nacházejí po celé zemi.

Z 380 druhů volně žijících ptáků, kteří se v Irsku vyskytují, se jich na ostrově rozmnožuje pouze 135. Většina ptáků přilétá do Irska na jaře a odlétá na podzim, některé druhy z Grónska a Islandu však naopak přilétají v zimě. 75% světové populace grónské husy běločelé přezimuje právě v Irsku.

Na vodních plochách ve vnitrozemí žijí kolonie labutí, hus, brodivých ptáků, kachen, rybáků a racků. Odstřel pernaté zvěře je státem přísně regulován a stát také podporuje programy na opětovné vypouštění volně žijících ptáků do přírody.

K vzácnějším druhům ptáků patří malý evropský sokol, sokol stěhovavý, chřástal polní a kavče.

Ze sladkovodních ryb se v Irsku vyskytuje například losos obecný, siven, síh, úhoř, štika i pstruh potoční. Obojživelníci mají po jednom domácím zástupci z rodu žab, ropuch a čolků. Z plazů je původním irským druhem pouze obyčejná ještěrka. V Irsku také žije 31 druhů savců, mezi něž patří např. jelen evropský, liška, jezevec, veverka obecná, vydra, tuleň šedý, tuleň obecný a mnoho druhů patřících ke kytovcům. Irská lasice, hranostaj a irský zajíc jsou zajímavými ukázkami místního vývoje.

Obyvatelstvo

Uličky v městečku Galway

Tvrzení, že všichni Irové jsou Keltové, je asi stejně pravdivé jako tvrzení, že všichni Češi jsou Slované. Po Keltech přicházeli do Irska Vikingové, Anglové a Normani, v dalších přistěhovaleckých vlnách hugenoti a skotští a angličtí osadníci.

Nejdůležitějším dědictvím Irů z keltské minulosti je jazyk, gaelština, v níž se dochovaly staré indoevropské prvky. Od 10. století se z gaelštiny postupně vyvíjela irština (západní gaelština), která musela v 18. a 19. století ustoupit angličtině. K systematické podpoře irštiny došlo až po roce 1922, po vzniku Irského svobodného státu.

Hrad v Dublinu

Pokud jde o náboženství, je katolicizmus v Irské republice prakticky státním náboženstvím. Podle sčítání obyvatelstva v roce 1991 se k římskokatolickému náboženství hlásilo 91,6% obyvatel, z nichž se cca 82% pravidelně zúčastňovalo bohoslužeb.

V šesti severoirských hrabstvích převažuje, přinejmenším politicky, přísně presbyteriánský protestantizmus. V roce 1991 se k presbyteriánům sice hlásilo jen 21,4% obyvatel, ale spolu s dalšími evangelickými církvemi (včetně irské církve a metodistů) tvořili protestanti téměř polovinu obyvatel Severního Irska. Ke katolictví se naproti tomu hlásilo jen 38% obyvatel.

Sčítání lidu

Hrad Kilkenny

Při sčítání lidu v roce 1996 měl irský stát 3 626 087 obyvatel. Přibližně 60% populace žije ve městech a obcích s více než 1 000 obyvatel. Hustota osídlení je nejvyšší na východě a jihu. Věk obyvatelstva je velmi nízký, nebo 41% populace je mladší 25 let a 24% je mladší 15 let. Emigrace se během posledních let snížila, naopak bylo zaznamenáno zvýšení imigrace. V roce 1997 přišlo do země o 15 000 lidí více, než kolik jich zemi opustilo, a tento počet je nejvyšší od 70. let.

 • Celkem obyvatel: 3 840 838
 • Hustota osídlení: 54,65 lidí / km²
 • Přirozený přírůstek obyvatelstva: 1,12%
 • Počet narozených dětí (na 1000 obyvatel): 14,57
 • Počet úmrtí (na 1000 obyvatel): 8,07
 • Očekávaná délka života: celkem 76,99 let (muži 74,23 let; ženy 79,93 let)

Oblíbená jména

Panorama kamenného mostu přes irskou řeku

Ženská jména:

Brenda – meč; Bridget – vysoká; Doreen – irská forma Dorothy – Boží dar (řecké); Eileen, Aileen – irská forma Heleny – jasná (řecké); Fiona – krásná; Lynn – jezero; Maire, Moira, Moyra – irská forma Marie; Maureen – zdrobnělina Maire; Nora, Norah – dobrá pověst, vážnost; Patricia – (latinsky) šlechtična, podoba naší Vlasty (patria = vlast); Sheena – gaelská forma Jany; Sheila – irská forma Celie – nebeská (latinsky); Una, Oona – jehňátko; Vivian – podle Niniana, irského světce

Mužská jména:

Allan, Allen, Alan – veselý; Arthur – medvěd; Barry – kopí; Brendan – páchnoucí vlasy; Brian – kopec nebo silný, mocný; Craig – útes; Desmond – světák; Duncan – válečník; Kenneth – pohledný; Kevin – narozen hezký; Patrick – (latinsky) šlechtic, obdoba Vlastimila (patria = vlast); Roy – červený; Sean – irská forma Jana (= Jehova obdařil)